นายณรงค์ พลละเอียด

県知

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธ์

副県知.1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

副県知.2

นายวิระ ทองพิจิตร

副知事

นายสมจิตร์ เขียนด้วง

知事室長

注目されたニューズ

注目されたニューズ