นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

県知

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์

副県知.1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

副県知.2

นายวิระ ทองพิจิตร

副知事

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

知事室長