นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

府伊

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์

副府伊.1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

副府伊.2

นายวิระ ทองพิจิตร

常务府伊

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

政府官员