นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์

รอง ผวจ.1

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

รอง ผวจ.2

นายวิระ ทองพิจิตร

ปลัดจังหวัด

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

หน.สนง.จังหวัด

ข่าวที่น่าสนใจ