Governor

นายเลิศพรไชย ไชยฤทธ์

First Vice Governor

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

Second Vice Governor

นายวิระ ทองพิจิตร

Deputy Governor

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ุ

Chief of Chumphon Governor’s Office