ปฏิทินเทศกาล / กิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
สถานที่จัดงาน : วัดโพธิเกษตร
ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2556