Festival/activities calendar

โครงการ สงเสริมพละศึกษา กีฬา และนันทนาการ(จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอล)
Activities’ location : สนามกีฬาลานกีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ
Time period : ต.ค.55 - ก.ย.56