Festival/activities calendar

โครงการ นันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต(จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน)
Activities’ location : สนามกีฬาลานกีฬา โรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.ท่าแซะ
Time period : ต.ค.55 - ก.ย.56